NEWS

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 57/2020
Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. z dnia 1 czerwca 2020 r.

 

RADA NADZORCZA
Spółki BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
PREZESA ZARZĄDU Spółki BIPROMET S.A. XI kadencji

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do kancelarii Spółki KGHM Polska Miedź SA w Lubinie – Departament Zarządzania Aktywami ul. M. Skłodowskiej-Curie 48,  59-301 Lubin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki BIPROMET S.A.” w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 12:00.


W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym decyduje data doręczenia zgłoszenia pod ww. adres.


1. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniać inne niż wymienione w pkt. a) – c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.


2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.


3. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria kompetencyjne:

a) doświadczenie w organach spółek kapitałowych, w tym w szczególności w pełnieniu funkcji członka zarządu,
b) wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek handlowych, w tym organów spółek kapitałowych, oraz grup kapitałowych, w tym zasad komunikacji i współpracy,

c) znajomość zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami handlowymi i nadzoru właścicielskiego,
d) znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz sektora / branży, w której działa Spółka.


4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata dokumenty:

a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1lit. a);

b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);

c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);

d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, zgodnie z pkt 1 lit. d);

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;

f) aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD, DVD lub nośnik USB) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.


5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

6. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 oraz w pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).


7. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;


b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.


8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą. Każdy z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (dokładny adres, nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.


9. Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, w tym już po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


10. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w szczególności kwestie wskazane w punkcie 3.

Jeżeli o stanowisko będzie się ubiegać kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, organ przeprowadzający postępowanie dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska


11. Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną udostępnia się informacje o spółce: Statut, Sprawozdanie Finansowe za rok 2018, 2019 (nie zatwierdzone). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim kandydaci mogą uzyskać kierując wniosek na adres email: nadzor@kghm.com


12. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


13. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.


14. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki BIPROMET S.A.:

Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Granicznej 29, 40-956 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135615, NIP 634-019-75-13 , o kapitale zakładowym w wysokości : 619.980,00 zł (dalej: Administrator).

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazała Pani/ przekazał Pan swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.

Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Granicznej 29, 40-956 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135615, zawartych w CV oraz przekazanych w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki BIPROMET S.A, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.

 

________________________                                    _______________________________

 Imię i nazwisko (czytelnie)                                           data i podpis                                                                              

 

 

 

Jednocześnie zostałem poinformowany, że:

 

  • podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest niniejsza zgoda,
  • przetwarzanie będzie odbywać się w celu wskazanym powyżej,
  • w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu moje dane mogą być przekazywane KGHM Polska Miedź S.A. w celu wykonania uzasadnionego interesu podmiotu właścicielskiego,
  • moje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • Administrator będzie przetwarzał moje dane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przeze mnie niniejszej zgody,
  • przysługują mi: prawo do dostępu do moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wnoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw,
  • przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody,
  • przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem,
  • kontakt z Administratorem Danych Osobowych na adres spółki BIPROMET S.A.
  • wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu.

 

 

 

 

     ________________________                                    _______________________________

     Imię i nazwisko (czytelnie)                                                Podpis                                                                         

   

 

 

Nazwa

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Bipromet S.A.

Data publikacji

01/06/2020

× Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Oświadczeniu o prywatności.